Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM
23/09/2019

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM

 

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang. Trong 9 tháng đầu năm 2019 công tác cải cách hành chính tại Cơ sở Cai nghiện ma túy đã được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả cụ thể như sau:

Công tác chỉ đạo, điều hành:

Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chuyên đề thi đua cải cách hành chính của Sở trong các cuộc họp của đơn vị.

Thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính đúng theo thời gian quy định.

Cải cách thể chế:

Trong 9 tháng đầu năm công tác rà soát văn bản được thường xuyên và liên tục. Trong năm có 01 Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang đã hết hiệu lực thi hành (Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức đóng góp, các khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang)

Cải cách Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

Cơ sở đã tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định như (thủ tục tiếp nhận học viên, thăm gặp học viên, hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện)

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Trong 9 tháng đầu năm tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiện có 54/59 viên chức và 22/22 hợp đồng 68.

Để đảm bảo đủ số lượng biên chế được giao. Cơ sở tiếp tục tuyển dụng thêm 05 viên chức (Hiện đang tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển).

Ban hành và niêm yết công khai Quy chế làm việc của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị:

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động của Cơ sở Cai nghiện ma túy và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ sở Cai nghiện ma túy.

Căn cứ Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người giúp việc của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Hiện nay Cơ sở đã hoàn thiện đề án xây dựng vị trí việc làm và gởi về Văn phòng Sở chờ ý kiến của Ban Giám đốc Sở.

Cải cách tài chính công:

Đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ sở Cai nghiện ma túy.

Hiện đại hóa hành chính:

Trong 9 tháng đầu năm việc chuyển văn bản qua phần mềm quản lý và điều hành văn bản được thực hiện đúng theo quy định.

Đề nghị cấp mới 15 địa chỉ mail tiền giang cho cán bộ trong Cơ cơ sở

05 tài khoản trên văn phòng điện tử để tiện trao đổi văn bản qua phần mềm

 

 

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 12
  Tổng lượt truy cập: 7243