Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ IV BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
13/07/2017

Thực hiện Công văn số 403-CV/ĐUK ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp cho 137 đối tượng quần chúng ngoài đảng học tập.

2017-03-14

Thực hiện Công văn số 403-CV/ĐUK ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp cho 137 đối tượng quần chúng ngoài đảng học tập.

 Đồng chí Trần Vĩnh Hưng, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan Thanh Vân Phó Bí thư Đảng ủy Sở lao động – Thương binh và Xã hội triển khai nội dung 04 chuyên đề gồm:

1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ;

2. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

3. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

4. Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước Năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 20017.Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong những năm tới phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời toàn Đảng phải cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là những nội dung cơ bản cần thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ đảng viên và nhân dân./.

CHÂU HẢO
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 19
  Tổng lượt truy cập: 12006